กรุณาเลือก เข้าชมแบบอุปกรณ์มือถือ | เข้าชมแบบคอมพิวเตอร์ต่อ

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
ค้นหา
เข้าชม: 757|ตอบกลับ: 5

พระปัจเจกพุทธเจ้าองค์แรก [คัดลอกลิงค์นี้เพื่อนำไปแบ่งปัน]

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

โพสต์เมื่อ 19-8-2012 19:44:02 |แสดงทั้งหมด

ประวัติการสร้าง

“พระปัจเจกพุทธเจ้าองค์ปฐมต้น"

โดย ชมรมพุทธศาสตร์แห่งประเทศไทย

(อ้างอิงข้อมูลจาก คณะทานบารมี)


บทนำลำนำธรรม

"ความดีอันบริสุทธิ์ ของมหาบุรุษที่มีความกล้าที่จะแสวงหาเส้นทางหลุดพ้นออกจากวัฎฎะสงสารนี้ ที่ทรงจะค้นหาเส้นทางโดยลองผิดลองถูกเวียนว่ายตายเกิดมานับครั้งไม่ถ้วนนั้น เป็นกัปจนเริ่มเข้ารูปเข้ารอยและกว่าจะเข้มข้นถึงที่สุด ทรงใช้การบำเพ็ญเพียรค้นหาเลือดตาแทบกระเด็นในแต่ละภพละชาติถึง ๒๕ อสงไขยและเศษอีกแสนมหากัป จึงสำเร็จลงมาตรัสรู้เป็น “องค์สมเด็จพระปัจเจกพุทธเจ้า” พระองค์แรกของโลกธาตุ"

ประวัติ

พระปัจเจกพุทธเจ้าองค์ปฐมต้น

สมเด็จพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์ปฐมต้นทรง ได้ตั้งจิตอธิฐานปรารถนาที่แสวงหาความพ้นทุกข์ด้วยพระองค์เอง ในช่วงสมัยที่พระพุทธเจ้าองค์ปฐมต้น ได้ลงมาบำเพ็ญบารมีเป็นพระโพธิสัตว์ใหญ่ในช่วงระหว่างการบำเพ็ญเพียรมา แล้ว ๒๐ อสงไขยกว่า เพราะในสมัยนั้นยังไม่มีต้นแบบอย่างในการบำเพ็ญเพียรจึงต้องลองผิดลองถูก ซึ่งมีหลายท่านที่มีความปรารถนาเช่นนี้เหมือนกัน เพียงแต่พระองค์ทรงกระทำได้ถูกแนวทางก่อนใคร (สมเด็จพระองค์ปฐมต้น ทรงบำเพ็ญพระบารมีถึง ๔๐ อสงไขยกัป เพื่อแสวงหาพระโพธญาณด้วยพระองค์เอง จึงได้สำเร็จตรัสรู้เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกของ โลกธาตุ) ช่วงสมัยที่พระพุทธจ้าองค์ปฐมต้นตรัสรู้เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์แรกของโลก สมเด็จพระปัจเจกองค์ปฐมต้นได้ทรงเสด็จลงมาจุติเกิดเป็นกษัตริย์ครองเมือง พระองค์หนึ่ง ทรงมีพระราชศรัทธาต่อสมเด็จองค์ปฐมต้นเป็นอย่างมาก ได้ถวายตัวเป็น “พุทธมะกะ” พร้อมกับทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาสืบต่อมา และทรงได้รับการยืนยันจากองค์สมเด็จองค์ปฐมต้นว่า “การบำเพ็ญสร้างสมพระบารมีถูกทางแล้ว จักสำเร็จดังคำอธิษฐานทุกประการ” หลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงบำเพ็ญเพียรพระบารมีเวียนว่ายตายเกิดถึง ๒๕ อสงไขยกัป จึงได้ลงมาตรัสรูเป็น “พระปัจเจกพุทธเจ้า” พระองค์แรกของโลก ต่อจากช่วงว่างเว้นพระศาสนาหลังจากที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเข้าองค์ที่ ๒ ได้ลงมาตรัสรู้ต่อจากสมเด็จองค์ปฐมต้นในช่วงสมัยเวลาที่พระองค์ท่านลงมา ตรัสรู้เป็น “เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า” นั้นมีเพียงพระองค์เดียวเท่านั้น ต่อมาหลังจากนั้น ในช่วงว่างเว้นพระศาสนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลงมาตรัสรู้รื้อขน สัตว์ ก็จะปรากฎมีพระปัจเจกพุทธเจ้าลงมาตรัสรู้อุบัติขึ้นมามากน้อยเท่าไรขึ้นอยู่ ในกัปนั้น ๆสมเด็จพระปัจเจกองค์ปฐมต้นทรงมีพระนามว่า “สมเด็จพระทศพลสิกขี” พระองค์ท่านกล่าวว่า “พระนามสิกขีต่อท้ายนั้น เพราะพระองค์ระลึกบูชาถึงสมเด็จองค์ปฐมต้นบรมครูของท่าน” พระองค์จึงทรงเป็นองค์ต้นเป็น “พระปัจเจกพุทธเจ้าพระองค์แรก” แห่งโลกธาตุที่ลงมาตรัสรู้และทรงใช้เวลาในการบำเพ็ญเพียรมากที่สุด เพียงรองลงมาจาก “สมเด็จองค์ปฐมต้นบรมครู” เท่านั้น

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

โพสต์เมื่อ 19-8-2012 19:44:20 |แสดงทั้งหมด

“พระปัจเจกพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์"ไม่ มีกิจที่จะต้องเผยแผ่พระศาสนา จึงยินดีที่จะเสวยวิมุติในณานสมาบัติและนิโรธสมาบัติ เพื่อประโยชน์แก่หมู่เวไนยสัตว์ทั้งหลาย แม้จะอยู่ไกล้ไกลท่านก็ทรงจะไปโปรดตามบุญวาสนาบารมีที่ได้เกื้อกูลกันมา ผลของการถวายทานแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าหลังจากที่ออกจากนิโรธสมาบัติ จะปรากฏผลทันทีในชาติปัจจุบันได้เป็นมหาเศรษฐี หลังตายจากความเป็นมนุษย์เกิดจุติเป็นเทวดาไปเสวยสุขมีบริวารมากมายนับเป็น กัป ต่อมาลงมาจุติเป็นมนุษย์ก็จะเป็นพระมหาจักรพรรดิ์ , พระมหากษัตริย์ , มหาเศรษฐี ตามลำดับ ผลอานิสงส์ก็สามารถที่จะบรรลุพระโพธิญาณเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระสาวกของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งก็ได้ ตามที่ตั้งจิตอธิฐานบารมี ในสมัยที่หลวงพ่อสด ผู้ค้นพบและเผยแพร่วิชาธรรมกาย วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ได้ให้ลูกศิษย์ที่ได้ธรรมกายสอบถามพระธรรมกายว่าทำไม “มหา เศรษฐีร็อกกี้เฟลเลอร์ ราชาน้ำมันชาวอเมริกัน ที่เดินทางเข้าทางในประเทศไทยในครั้งนี้ ด้วยผลบุญอานิสงส์อันใดถึงส่งผลให้เป็นมหาเศรษฐีได้ เมื่อสอบถามพระธรรมกาย ก็ได้รับคำตอบ เป็นเพราะด้วยเศษของผลบุญอานิสงส์ที่ได้ถวายทานองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าหลัง จากที่พระองค์ออกจากนิโรธสมาบัติ” ซึ่ง หลวงพ่อสดตอบยืนยันว่าเป็นความจริงที่พระธรรมกายบอกกล่าวเอาไว้ตามนั้น นี้เพียงแค่เศษของผลบุญในการถวายทานแด่องค์พระปัจเจกพุทธเจ้าเท่านั้น "Rank: 7Rank: 7Rank: 7

โพสต์เมื่อ 19-8-2012 21:34:56 |แสดงทั้งหมด
สาธุ
สิ่งใด ๆ มีเหตุปัจจัยถึงพร้อม สิ่งเหล่านั้น ย่อมเกิด ย่อมมีขึ้น..

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

โพสต์เมื่อ 20-8-2012 00:12:18 |แสดงทั้งหมด
สาธุ

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

โพสต์เมื่อ 20-8-2012 09:40:13 |แสดงทั้งหมด
สาธุ:)
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

โพสต์เมื่อ 20-8-2012 15:19:21 |แสดงทั้งหมด
อนุโมทนาสาธุครับ _/\_
ขอแค่แว๊ปๆ..แค่เพียงแต่เล่าให้ฟัง.
คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

เว็บมาสเตอร์แนะนำ ลิงค์ถ่ายทอดสด เสียง/ภาพ ปิด


ถ่ายทอดสดเสียง / ภาพ วัดถ้ำเมืองนะ ...

ร่วมสวดมนต์ ฟังธรรม กับ พระอาจาร์ยวรงคต วิริยธโร (หลวงตาม้า) วัดถ้ำเมืองนะ ครับ


ดู

Archiver|www.indraphong.com

GMT+7, 6-5-2016 23:46 , Processed in 0.023209 second(s), 10 queries .

Powered by DiscuzX2

© 2001-2010 Comsenz Inc.